අද මටම වෙන්වුණු හෙලිකොප්ටර් එකකුත් තියෙනවා|ජනපති පුත්තු තුන්දෙනෙක්ගෙම weddings කළේ මම

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *