හොල්මන් ආත්ම බොරු කියල ඔප්පු කරන්න තනියම ගිහින්. අන්තිමට බඩ යන්න බය උනු හැටි.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *