දැන් වියත්මගටත් බනිනවා වෘත්තිකයන්ටත් බනිනවා, සංවිධානාත්මකව බොරු මත ගෙනියනවා, මේ දේශීය විදේශීය බලවේග

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *