මම සැමියව කසාද බැන්දෙත්,ඇවිදින්න යනවා කිව්ව පොරොන්දුවට,කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෙක්ව බැන්ද තාරුකාTharuka

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *