ළමයට කෑම අරන්දීලා තාත්තා ගිය හිතාගන්න බැරි ගමන.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *