“අවුරුදු හයක් ආදරේ කරපු කෙනා මන් දුප්පත් හින්දා දාලා ගියා..අද එයා දුක්වෙනවා ඇති” | Manej Sanjaya

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *