පරිසරය රැකගන්න මම තරම් වැඩ කරලා නැහැ කවුරුවත් – සුදු වෑන් කිව්වා මෝරුන්ට කන්න දානවා කිව්වා කෝ දැන් ?

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *