ඒ ළමයා දන්නේ නෑ තමන් ගැබිණියක් උනේ තාත්තගෙන්ද? සහෝදරයගෙන්ද? කියලා Hari TV |Lahiru Mudalige

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *