දිළිසෙන රූපයක් තිබූ අසෝකමාලා සැඩොල් කුලේ ඉපදුනු සසර කර්මය | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *