බස් රථයක් තුලදී 16 හැවිරිදි දියණියකට සිදුවූ දේ.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *