අපේ අහිංසක දරුවෝ අපේක්ෂා රෝහලේ දුක් විදින්නේ මුන් නිසා – ” ජනාධිපතිතුමා එක්ක සෙල්ලම් බෑ” නේද?

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *