මෙන්න විස ආහාර විකුණු මිනීමරුවන්ට, නිලධාරීන්ට ලෝකයේ දුන් දඩුවම් – අපේ ලොක්කන්ගේ ජනතා ආලය දැන් බලමු.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *