කාදිනල්තුමනි සිරිසේන විතරද? අනිත් අය ගැන නිහඩ වෙන්න එපා.සාරා?කෝ සල්ලි දීපු එවුන්?කෝ පඩි දුන් එවුන්?

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.