හිටිහැටියේම නිවසින් අතුරදන් වන නැගණිය ගැන සොයා බැලීමට ගිය අක්කා එකවරම දුටු දෙයින් සිහිසුන් වෙයි.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *