”රූ රැජිණ පුෂ්පිකා සියදිවි නසාගනී” තමන්ට හිමි කිරුළ බලෙන් ගලවා හැමෝම ඉදිරියේ ලැජ්ජ කරපු නිසා..!!

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *