වෛද්‍යවරිය ලගට පැමිණි සිදුවියට වෛද්‍යවරිය කියූ දෙයින් ඇස් වල කඳුළු පිරුනා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *