ගෙවත්තේ සල්ලි ගස් වවමු.මේවට තමයි සල්ලි ගස් කියන්නේ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *