අපි ඔක්කොම එතනින් ගියාට පස්සේ තමයි ඕක වෙලා තියෙන්නේ එතැන හැසිරීම හරිම අශෝබනයි Rosy Senanayake

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *