ගුණය මැකෙන්න, සිල් පළුදු වෙන්න, ජීව්ත අන්ධ වෙන්න හේතු වන ලාභ සත්කාර| Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *