පුංචි තිරයේ අහිංසකාවිය වුණු ජනප්‍රිය නිළි උමයංගනා යුග දිවියට පිවිසෙයි. umayangana wickramasinghe

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *