භාවනාවෙන් මෙහෙම දේවල් වෙන්න පුලුවන්ද ? භාවනා කරද්දී මොලයට වෙන්දේ ඇහුවොත් ඔබ හැමදාම මෙහෙම භාවනා කරයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *