පිලිකාකාරක පොල්තෙල් ප්‍රශ්නය විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනෙයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *