” ගෑනුත් දැක්කා මේ වගේ ගෑනු නොදැක්කා…” – විවාහක රූ රැජින ඩිවෝස් වීම

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *