“හොදම යාලුවගෙ පවුල කඩලා කන්න දීපු අත හපාකන්න හැදූ පාප මිතුරියට වෙච්ච දේ”

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *