සසරින් මිදෙන්න බලාපොරොත්තු වන අය මෙවැනි පුද්ගලයන් ඇසුරු කරන්න | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *