විවාහක රූ රැජින කිරුල ගලවා පලන්දපු දේශපාලන පවුලකින් පැවතෙන ආශ්‍යාගේ සොදුරු කැදැල්ල.Ashya Basnayaka

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *