සියල්ල දරාගත් පුෂ්පිකා, සියල්ලන් ඉදිරියේ වැළහින්නක මෙන් හඬා වැටෙයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *