මම යකඩ ගෑනියෙක්, මට හිතාගන්න බැරි විදිහටයි ජීවිතේ වැරදුනේ- පුෂ්පිකා කඳුළු සලමින් මාධ්‍යට කතා කරයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *