චමල්ට ගිනි තියයි – බදුල්ලෙන් ආයෙත් ආණ්ඩුව පෙරලෙයිද? ජනාධිපතිතුමා වැටිලා ඉන්නේ…

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *