සාමාන්‍ය දානයකට වඩා ආනිසංස වැඩි, සත්කාර ගරු මානිත පූජිත අපචිත දානය | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *