කන් හැන්දෙන් බත් කාල හරි රාජපක්ෂ වරු දිනවමු.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *