කැමරාව ඉදිරියේ ඍද්ධියෙන් රත්තරං යන්ත්‍රයක් මවපු හැටි|අලුත් අවුරුද්දේ දෙවියන්ගෙන් ලැබුණු විශේෂ පණිවිඩ

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *