ඔව් මම යකඩ ගැහැණියක්..කිරුළ ගැලවීම කුමන්ත්‍රණයක්. -Truth with Chamuditha.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *