දෙවියන් මට ආශිර්වාදය ලැබුන දවසක මං ආයෙත් බඳිවී,පෙම්වතෙකුත් ඉන්න වොල්ගා කල්පනි කාලෙකට පස්සේ කියනVolga

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *