කැරොලයින් සමාව ගත යුතුයි. කිරුළ ගැලෙව්වේ බීමතින්ද -රෝසි සේනානායක – Truth with Chamuditha

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.