පව් කන්දක් මත වාඩිවෙලා ඉන්න, සියුම් කෙලෙස් නිසා නිවන පමාකරන මිනිස්සු|Koralayagama Saranathissa Thero – LankaGmail Col3negoriginal | Col3neg

පව් කන්දක් මත වාඩිවෙලා ඉන්න, සියුම් කෙලෙස් නිසා නිවන පමාකරන මිනිස්සු|Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.