මහනායක හිමිවරුනේ වැඳලා කියන්නේ මේ වැනි චීවරධාරින්ගෙන් බුද්ධ ශාසනය බේරාගන්න - සුදත්ත තිලක්සිරි – LankaGmail Col3negoriginal | Col3neg

මහනායක හිමිවරුනේ වැඳලා කියන්නේ මේ වැනි චීවරධාරින්ගෙන් බුද්ධ ශාසනය බේරාගන්න – සුදත්ත තිලක්සිරි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.