රෝහිත එන්න සූදානම් – ඔබ ලෑස්තිද? පොහොට්ටු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීට-පොහොට්ටු මන්ත්‍රීලාම සලකයි.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *