උඹලට හෙන ගහනවා අපේ බුද්ධාගමට කරන දේවල් වලට - භික්ෂුවක් බීමතින් රිය පදවයි – LankaGmail Col3negoriginal | Col3neg

උඹලට හෙන ගහනවා අපේ බුද්ධාගමට කරන දේවල් වලට – භික්ෂුවක් බීමතින් රිය පදවයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.