උඹලට හෙන ගහනවා අපේ බුද්ධාගමට කරන දේවල් වලට – භික්ෂුවක් බීමතින් රිය පදවයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *