බස් එකේදී කාන්තාවකගේ උරහිසේ හිස ගසා ගත් තරුණයාට බස් කොන්දොස්තරවරයා දීපූ අපූරූ දඬුවම. Story

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.