සමන්තබද්‍ර කියන්නේ සමුල ඝාතකයෙක් !”ඔයා හරි අමුතු කෙනෙක් හැමදේම අතැරලා කවද හරි ඔයාව හොයාගෙන එනවා..”

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *