වැඩිහිටි නිවාසයක අම්මා කෙනෙකුගේ කොට්ටය යට තිබී හමුවූ සෙනෙහස.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.