පාර්ලිමේන්තු ගැටුම SF මාධ්‍යට පැහැදිලි කරයි – මට කතාකරනවා එළියට ගිහින් ගහාගන්න කොච්චර ලැජ්ජා සහගතද?

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.