මේ ජීවිතේ අපි පව් කරල නැහැනේ. එහෙනම් ඇයි මෙතරම් දුක් කරදර විඳින්නෙ?| Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.