මම මොළයක් නැති කෙනෙක් නෙවෙයිනේ,මෙතන තිබුනේ පැහැදිලි ඊරිසියාව පුෂ්පිකා දැන් කියන කතාව Pushpika Silva

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.