රංජන්ගේ මන්ත්‍රී ධුරය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂය කළේ බොරු රංගනයක්..

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.