ඒක මම හීනෙකින්වත් බලාපොරොත්තු නොවුණ දෙයක් ඇත්තටම මම ඒ ගැන දැනන් හිටියේ නෑ Channa Perera

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *