යන්ත්‍රයක් දැම්මම ඇත්තටම වෙන දේ – රාගම ගුරු හෙළි කළ ඇඟ කිළි පොළා යන කථාව

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.