ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම සහ ලෝක ධර්මතාව ඉදිරියේ සිත ශක්තිමත් කරගැනීම – Galigamuwe Gnanadeepa Thero

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.