ඇත්තටම ලෝකය හැදුන හැටි | lokaya haduna hati (Aggagna Sutta අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය)

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.